Privacystatement

 

PRIVACYSTATEMENT Psychotherapie Praktijk Nijmegen, M. v.d. Watering

BIG GZ-psycholoog, specialisatie Klinisch Psycholoog: 29054573525
BIG Psychotherapeut: 49054573516

Psychotherapie Praktijk Nijmegen, gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58445145, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe M. v.d. Watering met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie M .d. Watering persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van Psychotherapie Praktijk Nijmegen, M. v.d. Watering;
 3. bezoekers van de website www.psychotherapiepraktijknijmegen.nl;
 4. deelnemers aan bijeenkomsten van Psychotherapie Praktijk Nijmegen, M. v.d. Watering;
 5. alle overige personen die met M. v.d. Watering contact opnemen of van wie M .v.d. Watering persoonsgegevens verwerkt.
 1. Verwerking van persoonsgegevens

M. v.d. Watering verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. met toestemming van de betrokkene worden gemaakt middels een video-opname van een of meerdere sessies voor specifieke supervisie doeleinden,
 4. die betrokkene zelf heeft verstrekt in de toepasing voor e-health.
 1. Doeleinden verwerking 

Psychotherapie Praktijk Nijmegen, M. v.d. Watering verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
 1. Rechtsgrond

Psychotherapie Praktijk Nijmegen, M. v.d. Watering verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.
 1. Verwerkers

Psychotherapie Praktijk Nijmegen, M .v.d. Watering, kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Psychotherapie Praktijk Nijmegen persoonsgegevens verwerken. Psychotherapie Praktijk Nijmegen, M. v.d. Watering sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 1. Persoonsgegevens delen met derden

Psychotherapie Praktijk Nijmegen, M. v.d. Watering deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Psychotherapie Praktijk Nijmegen, M. v.d. Watering deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 1. Doorgifte buiten de EER 

Psychotherapie Praktijk Nijmegen, M. v.d. Watering geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Psychotherapie Praktijk Nijmegen, M. v.d. Watering ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 1. Bewaren van gegevens

Psychotherapie Praktijk Nijmegen, M. v.d. Watering bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Psychotherapie Praktijk Nijmegen, M. v.d. Watering hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 1. Wijzigingen privacystatement

Psychotherapie Praktijk Nijmegen, M. v.d. Watering kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Psychotherapie Praktijk Nijmegen, M. v.d. Watering gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 1. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Psychotherapie Praktijk Nijmegen, M. v.d. Watering te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met M. v.d. Watering door een e-mailbericht te sturen naar

 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Psychotherapie Praktijk Nijmegen, M. v.d. Watering persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met M. v.d. Watering door een e-mailbericht te sturen naar

 

Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

Psychotherapie Praktijk Nijmegen is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Psychotherapie Praktijk Nijmegen gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: * het optimaliseren van de website * het verzamelen en analyseren van statistieken Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk.

Close