PSYCHOTHERAPIE PRAKTIJK NIJMEGEN

Marieke van de Watering

Welkom op de site van Psychotherapie Praktijk Nijmegen. Op deze site vindt u informatie over de vrijgevestigde psychotherapiepraktijk , waar ik als klinisch psycholoog / psychotherapeut en als supervisor / leertherapeut werkzaam ben 

Wie ben ik

Mijn naam is Marieke van de Watering, klinisch psycholoog en psychotherapeut, en ik ben ongeveer 21 jaar werkzaam geweest binnen instellingen als de (voormalige) Riagg, PAAZ en GGZ.
Tien jaar geleden ben ik gestart met mijn vrijgevestigde praktijk naast werken in een instelling. Vanaf september 2021 werk ik geheel in mijn eigen praktijk. Om goed te kunnen blijven klankborden met collega’s; werk ik samen met de Dennenkamp-psychologen (zie hier voor verdere info) en met drie collega-psychologen die, net als ik, in het Augustinusgebouw werkzaam zijn. 


Ik heb veel affiniteit met persoonlijkheids- en traumagerelateerde problematiek waar ik me gaandeweg veel in verdiept heb en in gespecialiseerd heb. Als klinisch psycholoog/psychotherapeut ben ik opgeleid in verschillende therapievormen en werk ik graag met
– cognitieve gedragstherapie & Schematherapie & ACT

– Client Centered Therapie
– Psychodynamische therapie + Mentalisation Based Treatment (MBT)
– EMDR & Exposure.
Momenteel wordt alleen individuele psychotherapie binnen de praktijk aangeboden. Maar het streven is om ook een groepspsychotherapeutisch aanbod te gaan realiseren. Naast behandeling heb ik me tevens gespecialiseerd in (complexe) diagnostiek en persoonlijkheidsonderzoek.

Binnen de behandeling kan tevens op maat gebruik gemaakt worden van e-health modules en, indien wenselijk, gebruik gemaakt worden van online consulten.


Voor mij staat het contact centraal, waarbij ik de ander graag wil begrijpen in termen van onderliggende gedachten, gevoelens, verlangen en behoeften. Binnen de therapie wordt dan ook veel aandacht besteed aan het vergroten van inzicht in uw (vaak oude) patronen van gedachten, gevoelens en gedrag in relatie tot zelf en anderen.
Daarnaast zijn empathie en een goede werkrelatie voor mij belangrijke pijlers binnen de behandeling.


– BIG-registratie GZ-psycholoog, specialisatie Klinisch psycholoog:
– BIG-registratie Psychotherapeut:
– Senior Schematherapeut VsT
– Supervisor Schematherapie VsT
– Advanced Certified Schema Therapist ISST
– Certified Individual Schema Trainer/Supervisor ISST
– Supervisor diagnostiek voor de Opleiding tot GZ-psycholoog, psychotherapeut of Klinisch Psycholoog
– MBT-basistherapeut
Lid LVVP
Lid NVGzP
Lid vereniging EMDR Nederland
Lid Vereniging voor Schematherapie VsT
Lid NVP: kwaliteitsregister psychotherapeut
Lid NVP: erkend leertherapeut

De praktijk beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.
KvK nummer: 58445145 

U vindt hier meer informatie over de problematiek die in de praktijk behandeld wordt.
Voor contact en wachttijden, klik hier.

Marieke van de Watering, klinisch psycholoog, psychotherapeut

Behandeling

De praktijk biedt alleen behandeling binnen de Gespecialiseerde GGZ aan (GGGZ/SGGZ). Gespecialiseerde GGZ biedt zorg die niet binnen de generalistische basis GGZ kan worden gegeven.
Deze zorg is voor mensen met ingewikkelde, steeds terugkerende en/of complexe problematiek, en vaak is er sprake van meerdere problemen. De duur van de behandeling binnen de gespecialiseerde GGZ is vaak langer. U heeft een verwijzing van uw huisarts nodig voor behandeling in deze praktijk.

U kunt aan SGGZ denken:

– Wanneer u steeds dezelfde terugkerende, hardnekkige en disfunctionele patronen van denken, voelen en handelen bij uzelf herkent, waardoor u bent vastgelopen op één of meerdere levensgebieden als opleiding, werk en relaties. En u hierdoor een geruime tijd niet meer goed functioneert in het dagelijkse leven
– Wanneer u eerder in behandeling bent geweest binnen de BGGZ of SGGZ met te weinig resultaat
– Wanneer er sprake is van steeds terugkerende klachten (zoals angst of somberheid, depressie) die in verband staan met persoonlijkheidsproblematiek en/of traumagerelateerde problematiek
– Wanneer u ernstige problemen ervaart met het vertrouwen van anderen, u zich moeizaam of niet kan verbinden met anderen (hechtingsproblemen), waardoor intieme relaties niet tot stand kunnen komen of waardoor u, tegen uw wil, te sociaal geïsoleerd leeft

Binnen de SGGZ vinden, voor het belang van het psychotherapeutische proces, de behandelgesprekken wekelijks plaats.


Hoewel de praktijk wel een waarnemingsregeling kent, heeft de praktijk geen mogelijkheden om een crisisdienst aan te bieden. Wanneer u weet of denkt ook buiten de wekelijkse afspraken hulp nodig te hebben, kunt u zich beter aanmelden bij een instelling die deze zorg wél kan bieden.


Voor informatie over verschillende vormen van behandelingen, zie verder bij onderstaande links:

wat is Schematherapie?
wat is MBT?
wat is EMDR?

Naast behandeling, geef ik ook supervisie en leertherapie aan psychologen in opleiding. Klik hier voor verdere info.

LVVP, vrijgevestigde psychotherapiepraktijk

Supervisie en leertherapie

Naast behandeling is supervisie mogelijk op het gebied van Schematherapie voor psychologen, psychotherapeuten en psychiaters in opleiding. Ik ben geregistreerd supervisor in het Register Schematherapie, ik heb geen supervisorregistratie van de VGCT.
Daarnaast is supervisie diagnostiek mogelijk voor psychologen in opleiding.
Ik ben geregistreerd leertherapeut bij de NVP en het is mogelijk leertherapie te volgen in het kader van de BIG-opleidingen GZ-psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog.
Tarieven:
Een individuele sessie van 45 minuten: €112,50,- vrijgesteld van BTW.

supervisie en leertherapie

Werkwijze

Voor het bepalen van een behandeling is goede diagnostiek en overleg met u nodig. In de eerste twee tot drie gesprekken bespreken we uw klachten en staan we stil bij (belangrijke) gebeurtenissen in uw leven. Dit is nodig om een globaal beeld te krijgen van uw klachten en de ontstaansgeschiedenis ervan. Tevens wordt stilgestaan bij uw hulpvraag en wordt samen met u gekeken naar doelen die u zou willen bereiken middels therapie. 
Na afronding van de intake bespreek ik met u de voorlopige diagnose, het behandeladvies en de doelen waar binnen de behandeling aan gewerkt kan worden. Op basis daarvan kunt u een beslissing nemen.
De intake, voorlopige diagnose en het behandeladvies wordt tevens (geanonimiseerd) getoetst door mijn intervisie-team/collega-psychologen. Wanneer ik u niet zou kunnen helpen, kijk ik samen met u naar een ander geschikt alternatief.
Wanneer u gaandeweg tijdens de behandeling gaat merken dat u minder behoefte heeft aan een wekelijkse sessie en/of tijdens een evaluatie gaat realiseren dat u al een stuk verder bent en de klachten aanzienlijk zijn verminderd; wordt in overleg met u afgesproken hoe te gaan afbouwen en te gaan afsluiten. Bij afsluiting worden de doelen  geëvalueerd, en wordt stilgestaan bij het gehele proces. Uw huisarts wordt (met uw toestemming) op de hoogte gebracht van het verloop en beëindiging van de behandeling.

Als klinisch psycholoog ben ik tevens opgeleid in psychologisch onderzoek. Soms is specifieker onderzoek nodig om zicht te krijgen op wat er aan de hand is en om een goed behandeladvies te kunnen geven. U kunt in de praktijk terecht voor persoonlijkheidsonderzoek. Met behulp van interviews, vragenlijsten en testen kunnen sterke en zwakke kanten binnen uw persoonlijkheid in kaart worden gebracht. 
Voor contact en wachttijden, klik hier.

Contact en Wachttijd

Openingstijden:
Maandag       09.15 – 16.30
Dinsdag         09.15 – 16.30
Woensdag     09.15 – 16.30
Donderdag    09.15 – 16.30 


Wachttijd:
 
De praktijk neemt momenteel geen nieuwe aanmeldingen meer aan (actualisatiedatum 10.06.2024).

Adresgegevens:

Augustinusgebouw
Graafseweg 274, unit 2.39
6532 ZV Nijmegen
Tel. 06 – 24 90 59 47
U kunt op alle werkdagen telefonisch contact opnemen en wordt teruggebeld wanneer u een bericht inspreekt.

E-mail:
Start veilig bericht
U kunt een versleutelde e-mail sturen via bovenstaande knop. U komt dan in de beveiligde omgeving van ZIVVER- Psychotherapiepraktijk Nijmegen. De gegevens die u dan verstrekt, worden alleen gebruikt om u een e-mail terug te sturen of (wanneer u dat aangeeft) om telefonisch contact met u op te nemen. Voor overige informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens wordt u verwezen naar mijn privacystatement.


U kun altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling bij een andere zorgaanbieder. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een andere zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

Tarieven en vergoeding

Vanaf januari 2024:

De behandeling wordt volledig vergoed wanneer u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee de praktijk een contract heeft afgesloten.

Gecontracteerde zorg:
Voor 2024 heeft de praktijk bij de volgende zorgverzekeraars contracten afgesloten:
– VGZ, IZZ, IZA, Univé, Zekur, UMC
– Menzis, Anderzorg, Hema, VinkVink
– CZ, Ohra, Nationale Nederlanden, Just
– Zilveren Kruis, Achmea, FBTO, Interpolis, De Friesland, Studenten goed verzekerd
– Salland Zorgverzekeraar, Eno
– Zorg en Zekerheid, AZVZ

Ongecontracteerde zorg & restitutiepolis:
Wanneer u een zuivere restitutiepolis heeft bij een zorgverzekeraar waar de praktijk geen contract mee heeft (ASR Eigen Keuze of Aevitae-Eucare Restitutie), wordt 100% vergoed.

Ongecontracteerde zorg & naturapolis:
De praktijk heeft géén contract afgesloten met:
– DSW, Stad Holland, In Twente
– Caresq, Eucare, Aevitea
– ASR, Ik kies zelf
– ONVZ, VvAA

Bent u verzekerd bij een zorgverzekeraar met wie de praktijk geen contract heeft én u heeft een naturapolis, dan wordt de behandeling deels vergoed door uw zorgverzekeraar en dient u een deel zelf bij te betalen.
De vergoeding door uw zorgverzekeraar ligt meestal tussen de 55% (bij een budgetpolis) tot 80% (bij een combinatiepolis): u wordt geadviseerd zelf te informeren naar de hoogte van de vergoeding. 
De praktijk zal in dit geval dan 90% van de tarieven zoals vastgesteld door het NZA aan u in rekening.
Dat wil zeggen dat wanneer u bijvoorbeeld door uw zorgverzekeraar 70% vergoed krijgt voor de behandeling, de praktijk de resterende 20% aan u persoonlijk in rekening brengt.


De meest voorkomende verrichtingen die de praktijk in rekening brengt, zijn:
Consult diagnostiek 45 min (NZA tarief: €212,44 klinisch psycholoog)
Consult behandeling 45 min (NZA tarief: €179,24 klinisch psycholoog)
Administratie en verslaglegging is hierbij inbegrepen.


Bent u verzekerd bij ONVZ/VvAA? Dan kunt u helaas niet in behandeling worden genomen.
Bij deze zorgverzekeraar is het namelijk niet mogelijk om zonder toestemming van ONVZ/VvAA bij een ongecontracteerde zorgverlener, psychotherapie te volgen wanneer u worstelt met hardnekkige, lang bestaande niet-helpende patronen en overtuigingen (persoonlijkheidsproblematiek).
U bent bij deze zorgverzekeraar verplicht om toestemming aan te vragen voor een behandeling van meer dan 35 sessies. Hiervoor dient u privacygevoelige informatie aan te leveren die vervolgens door uw zorgverzekeraar zal worden beoordeeld (oa uw DSM V – classificatie, eerdere hulpverleningsgeschiedenis en persoonlijke behandeldoelen).
Het verkrijgen van toestemming is niet gegarandeerd. Dat kan betekenen dat na de start/intake en opbouw van een werkrelatie (noodzakelijk om de vereiste documenten voor de aanvraag toestemming op te kunnen stellen); u alleen een kortdurende behandeling vergoed kan krijgen.
Bij een behandeling van hardnekkige en lang bestaande patronen passend bij persoonlijkheidsproblematiek volgens de richtlijnen / GGZ Kwaliteitsstandaarden, wordt uitgegaan van minimaal 40-50 sessies. Dat zou betekenen dat wanneer u geen toestemming krijgt en de behandeling na 35 sessies niet is afgerond, u niets meer vergoed krijgt en de kosten volledig zelf moet gaan dragen. Om dit risico te voorkomen, heeft de praktijk besloten om geen mensen in behandeling te nemen die bij ONVZ/VvAA verzekerd zijn.


Tarief zelfbetalers (zorg)product

Het tarief in de praktijk voor zelfbetalers is 100% van de door de NZa vastgestelde tarieven voor de SGGZ.
 
Tarief overig (zorg)product
Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘OZP niet-basispakketzorg consult’, is vastgesteld door de NZA. Het tarief in de praktijk is 100% van dit vastgestelde tarief.

Annulering en no show
Soms kan het gebeuren dat u noodgedwongen een afspraak moet afzeggen. Doe dit zo snel mogelijk en minstens 24 uur van te voren. Als een afspraak niet wordt nagekomen of te laat wordt afgezegd, onafhankelijk van wat de reden hiervoor is, wordt een bedrag van 75 Euro in rekening gebracht. De reden hiervan is dat er tijd is gereserveerd die niet meer op te vullen is. De verzekering vergoedt niet bij “no show” (niet verschijnen op de geplande afspraak). De rekening wordt naar u persoonlijk gestuurd.

Eigen risico
Houdt u er rekening mee dat u ook bij psychologische zorg vanuit de basis-GGZ of gespecialiseerde GGZ het wettelijke verplichte eigen risico van €385 per kalenderjaar moet betalen.
Wanneer u in 2024 nog geen verplicht eigen risico hebt moeten betalen voor een andere behandeling, dan zal uw zorgverzekeraar die € 385,- eigen bijdrage bij u innen in verband met de therapie.

Op de site van de contractvrije psycholoog vindt u een overzicht van de verschillende polissen en de hoogte van de vergoedingen per zorgverzekeraar. Klik hier voor het polis- en vergoedingenoverzicht zorgverzekeraars 2023.


 
 
psycholoog psychotherapie tarieven

Klachten

Beroepscode
Alle hulpverleners – artsen, psychotherapeuten, maatschappelijk werkers – zijn gehouden aan hun eigen beroepscode. In die beroepscode is onder andere geregeld dat alles wat besproken wordt strikt vertrouwelijk behandeld wordt. Dit betekent dat informatie aan derden slechts wordt gegeven na uw schriftelijke toestemming.
Voor psychotherapeuten geldt dat zij zich dienen te houden aan de Beroepscode voor psychotherapeuten. Voor de volledige tekst van de beroepscode, wordt u verwezen naar de website van de lvvp.
Indien u een klacht heeft over de behandeling stel ik het op prijs als u dit bespreekt met mij. Komen we hier niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de LVVP of bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Klachten

Waarneming

De praktijk heeft een samenwerkingsovereenkomst met ‘De Dennenkamp-psychologen” waarmee afspraken rondom waarneming zijn gemaakt in geval van vakantie of ziekte.
Dit betekent dat u in die periode in geval van nood bij één van hen terecht kunt. Wanneer dat is en bij wie u terecht kunt, vermeld ik mondeling als de situatie zich voordoet.

Bij noodgevallen buiten openingstijden kunt u terecht bij de huisartsenpraktijk of huisartsenpost, de spoedeisende eerste hulp, of de ggz-crisisdienst.

waarneming klinisch psycholoog psychotherapeut

Privacystatement

PRIVACYSTATEMENT Psychotherapie Praktijk Nijmegen 

BIG GZ-psycholoog, specialisatie Klinisch Psycholoog:

BIG Psychotherapeut:

Psychotherapie Praktijk Nijmegen, gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58445145, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens.

Dit privacystatement legt uit hoe M. v.d. Watering met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).
1. Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie M .d. Watering persoonsgegevens verwerkt:
a. (potentiële) patiënten;
b. bezoekers aan de praktijk van Psychotherapie Praktijk Nijmegen;
c. bezoekers van de websites www.psychotherapiepraktijknijmegen.nl en www.psychotherapiepraktijkmvdwatering-oosterbeek.nl;
d. deelnemers aan bijeenkomsten van Psychotherapie Praktijk Nijmegen
e. alle overige personen die met M. v.d. Watering contact opnemen of van wie M .v.d. Watering persoonsgegevens verwerkt.
2. Verwerking van persoonsgegevens
M. v.d. Watering verwerkt persoonsgegevens die:
a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
c. met toestemming van de betrokkene worden gemaakt middels een video-opname van een of meerdere sessies voor specifieke supervisie doeleinden,
d. die betrokkene zelf heeft verstrekt in de toepasing voor e-health.
3. Doeleinden verwerking
Psychotherapie Praktijk Nijmegen verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
c. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
4. Rechtsgrond
Psychotherapie Praktijk Nijmegen verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.
5. Verwerkers
Psychotherapie Praktijk Nijmegen kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Psychotherapie Praktijk Nijmegen persoonsgegevens verwerken. Psychotherapie Praktijk Nijmegen sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.
6. Persoonsgegevens delen met derden
Psychotherapie Praktijk Nijmegen deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Psychotherapie Praktijk Nijmegen deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.
7. Doorgifte buiten de EER
Psychotherapie Praktijk Nijmegen geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Psychotherapie Praktijk Nijmegen ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).
8. Bewaren van gegevens
Psychotherapie Praktijk Nijmegen bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Psychotherapie Praktijk Nijmegen hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
9. Wijzigingen privacystatement
Psychotherapie Praktijk Nijmegen kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Psychotherapie Praktijk Nijmegen gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Psychotherapie Praktijk Nijmegen te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met M. v.d. Watering door een e-mailbericht te sturen naar 
 Start veilig bericht


Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Psychotherapie Praktijk Nijmegen  persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met M. v.d. Watering door een e-mailbericht te sturen naar
Start veilig bericht
Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

privacystatement psychotherapiepraktijk Nijmegen

Algemene betalingsvoorwaarden

Artikel 1
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch (neuro)psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.
Artikel 2
No-show: Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd aan de patiënt in rekening te brengen.
Artikel 3
De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.
Artikel 4
Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.
Artikel 6
Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
Artikel 7
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incasso¬kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.
Artikel 8
Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

error: Content is protected !!