PSYCHOTHERAPIE PRAKTIJK NIJMEGEN

Marieke van de Watering

Welkom op de site van Psychotherapie Praktijk Nijmegen. Op deze site vindt u informatie over de vrijgevestigde psychotherapiepraktijk , waar ik als klinisch psycholoog / psychotherapeut en als supervisor / leertherapeut werkzaam ben 

Wie ben ik

Mijn naam is Marieke van de Watering, klinisch psycholoog en psychotherapeut, en ik ben ongeveer 21 jaar werkzaam geweest binnen instellingen als de (voormalige) Riagg en de GGZ.
Acht jaar geleden ben ik gestart met mijn vrijgevestigde praktijk naast werken in een instelling. Vanaf september 2021 werk ik geheel in mijn eigen praktijk. Om goed te kunnen blijven klankborden met collega’s; werk ik samen met de Dennenkamp-psychologen (zie hier voor verdere info).
Ik heb veel affiniteit met persoonlijkheids- en traumagerelateerde problematiek waar ik me gaandeweg veel in verdiept heb en in gespecialiseerd heb. Als klinisch psycholoog/psychotherapeut ben ik opgeleid in verschillende therapievormen en werk ik graag met
– cognitieve gedragstherapie & Schematherapie & ACT

– Client Centered Therapie
– Psychodynamische therapie + Mentalisation Based Treatment (MBT)
– EMDR & Exposure.
Momenteel wordt alleen individuele psychotherapie binnen de praktijk aangeboden. Maar het streven is om ook een groepspsychotherapeutisch aanbod te gaan realiseren. Daarnaast vormt diagnostiek een belangrijke pijler in mijn werk.
Voor mij staat het contact centraal, waarbij ik de ander graag wil begrijpen in termen van onderliggende gedachten, gevoelens, verlangen en behoeften. Binnen de therapie wordt dan ook veel aandacht besteed aan het vergroten van inzicht in uw (vaak oude) patronen van gedachten, gevoelens en gedrag in relatie tot zelf en anderen.
Daarnaast zijn empathie en een goede werkrelatie voor mij belangrijke pijlers binnen de behandeling.
– BIG-registratie GZ-psycholoog, specialisatie Klinisch psycholoog: 29054573525
– BIG-registratie Psychotherapeut: 49054573516
– Senior Schematherapeut VsT
– Supervisor Schematherapie VsT
– Advanced Certified Schema Therapist ISST
– Certified Individual Schema Trainer/Supervisor ISST
– Supervisor diagnostiek voor de Opleiding tot GZ-psycholoog, psychotherapeut of Klinisch Psycholoog
– MBT-basistherapeut
Lid LVVP
Lid NVGzP
Lid vereniging EMDR Nederland
Lid Vereniging voor Schematherapie VsT
Lid NVP: kwaliteitsregister psychotherapeut
Lid NVP: erkend leertherapeut

De praktijk beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut welke ter inzage aanwezig is op de praktijk.

U vindt hier meer informatie over de problematiek die in de praktijk behandeld wordt.
Voor contact en wachttijden, klik hier.

Marieke van de Watering, klinisch psycholoog, psychotherapeut

Behandeling

De praktijk biedt alleen behandeling binnen de Gespecialiseerde GGZ aan (GGGZ/SGGZ). Gespecialiseerde GGZ biedt zorg die niet binnen de generalistische basis GGZ kan worden gegeven.
Deze zorg is voor mensen met ingewikkelde, steeds terugkerende en/of complexe problematiek, en vaak is er sprake van meerdere problemen. De duur van de behandeling binnen de gespecialiseerde GGZ is vaak langer. U heeft een verwijzing van uw huisarts nodig voor behandeling in deze praktijk.

U kunt aan SGGZ denken:

– Wanneer u steeds dezelfde terugkerende, hardnekkige en disfunctionele patronen van denken, voelen en handelen bij uzelf herkent, waardoor u bent vastgelopen op één of meerdere levensgebieden als opleiding, werk en relaties. En u hierdoor een geruime tijd niet meer goed functioneert in het dagelijkse leven
– Wanneer u eerder in behandeling bent geweest binnen de BGGZ of SGGZ met te weinig resultaat
– Wanneer er sprake is van steeds terugkerende klachten (zoals angst of somberheid, depressie) die in verband staan met persoonlijkheidsproblematiek en/of traumagerelateerde problematiek
– Wanneer u ernstige problemen ervaart met het vertrouwen van anderen, u zich moeizaam of niet kan verbinden met anderen (hechtingsproblemen), waardoor intieme relaties niet tot stand kunnen komen of waardoor u, tegen uw wil, te sociaal geïsoleerd leeft

Binnen de SGGZ vinden, voor het belang van het psychotherapeutische proces, de behandelgesprekken wekelijks plaats.


Hoewel de praktijk wel een waarnemingsregeling kent, heeft de praktijk geen mogelijkheden om een crisisdienst aan te bieden. Wanneer u weet of denkt ook buiten de wekelijkse afspraken hulp nodig te hebben, kunt u zich beter aanmelden bij een instelling die deze zorg wél kan bieden.


Voor informatie over verschillende vormen van behandelingen, zie verder bij onderstaande links:

wat is Schematherapie?
wat is MBT?
wat is EMDR?

Naast behandeling, geef ik ook supervisie en leertherapie aan psychologen in opleiding. Klik hier voor verdere info.

LVVP, vrijgevestigde psychotherapiepraktijk

Supervisie en leertherapie

Naast behandeling is supervisie mogelijk op het gebied van Schematherapie voor psychologen, psychotherapeuten en psychiaters in opleiding. Ik ben geregistreerd supervisor in het Register Schematherapie, ik heb geen supervisorregistratie van de VGCT.
Daarnaast is supervisie diagnostiek mogelijk voor psychologen in opleiding.
Ik ben geregistreerd leertherapeut bij de NVP en het is mogelijk leertherapie te volgen in het kader van de BIG-opleidingen GZ-psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog.
Tarieven:
Een individuele sessie van 45 minuten: €100,- vrijgesteld van BTW.

supervisie en leertherapie

Werkwijze

Voor het bepalen van een behandeling is goede diagnostiek en overleg met u nodig. In de eerste twee gespreken bespreken we uw klachten en staan we stil bij (belangrijke) gebeurtenissen in uw leven. Dit is nodig om een globaal beeld te krijgen van uw klachten en de ontstaansgeschiedenis ervan. In het derde gesprek bespreek ik met u de voorlopige diagnose en het behandeladvies. Op basis daarvan kunt u een beslissing nemen.
Als klinisch psycholoog ben ik tevens opgeleid in psychologisch onderzoek. Soms is specifieker onderzoek nodig om zicht te krijgen op wat er aan de hand is en om een goed behandeladvies te kunnen geven. U kunt in de praktijk terecht voor persoonlijkheidsonderzoek. Met behulp van interviews, vragenlijsten en testen kunnen sterke en zwakke kanten binnen uw persoonlijkheid in kaart worden gebracht. 
Voor contact en wachttijden, klik hier.

Contact en Wachttijd

Openingstijden:
Maandag       09.15 – 16.00
Dinsdag         09.15 – 16.00
Woensdag     09.15 – 16.00
Donderdag    09.15 – 16.00

Adresgegevens:

Augustinusgebouw
Graafseweg 274, unit 2.39
6532 ZV Nijmegen
Tel. 06 – 24 90 59 47

Wachttijd (actualisatiedatum nov 2021):

De praktijk neemt voorlopig geen nieuwe aanmeldingen meer aan.

U kunt op alle werkdagen telefonisch contact opnemen en wordt teruggebeld wanneer u een bericht inspreekt.
Start veilig bericht

U kunt ook een versleutelde e-mail sturen via bovenstaande knop. U komt dan in de beveiligde omgeving van ZIVVER- Psychotherapiepraktijk Nijmegen. De gegevens die u dan verstrekt, worden alleen gebruikt om u een e-mail terug te sturen of (wanneer u dat aangeeft) om telefonisch contact met u op te nemen. Voor overige informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens wordt u verwezen naar mijn privacystatement.
U kun altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling bij een andere zorgaanbieder. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een andere zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

Tarieven en vergoeding

Vanaf januari 2022

Contracten

Sinds januari 2020 heeft de praktijk géén contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Meer informatie over de beweegredenen om zonder contracten met zorgverzekeraars te willen werken, kunt u vinden op de site van de contractvrije psycholoog. Hieronder staat beschreven wat dit voor u zou betekenen.

Het Zorgprestatiemodel

Op 1 januari 2022 gaat er iets veranderen in de ggz. Het zorgprestatiemodel wordt ingevoerd. Dit is een nieuw bekostigingssysteem wat ook voor u als client gevolgen kan hebben, onder andere voor uw eigen risico. Meer informatie over het model en welke gevolgen het heeft, leest u hier.

Tarieven 2022 en tarievenzoeker NZA

De praktijk hanteert de standaard tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Omdat deze tarieven soms kunnen wijzigen wordt u voor inzage van de actuele tarieven en verdere informatie verwezen naar de tarievenzoeker van de NZA, klik hier (website: https://zorgprestatiemodel.nza.nl) en kies optie ‘Tarievenzoeker’.
U dient hierbij de volgende opties te selecteren:

Tabblad individuele consulten:

Setting: ambulant- kwaliteitsstatuut sectie II
Beroepscategorie: klinisch (neuro-) psycholoog
Consulttype: zowel diagnostiek als behandeling worden in de praktijk gebruikt
Tijdsduur: diagnostiek 60 minuten, behandeling: 45 minuten (met uitloop tot 60 min)
Financieringsstroom: ggz

Tabblad Overige prestaties:

Naam: Intercollegiaal overleg
Financieringsstroom: ggz
De praktijk zal veelal gebruik maken van ‘Intercollegiaal overleg lang Setting ambulant kwaliteitsstatuut sectie II (vanaf 15 minuten)


Vanaf januari 2022 krijgt u maandelijks een factuur die u aan de praktijk moet betalen en zelf moet indienen bij uw zorgverzekeraar.
 Deze factuur ontvangt u via een beveiligde e-mail van Epos Zilos: het Electronisch Patiënten Dossier waar de praktijk mee werkt. Deze factuur voldoet aan alle eisen die de zorgverzekeraar stelt.
Omdat het Elektronisch Patienten Dossier (nog) geen mogelijkheid heeft om te betalen via ideal, ontvangt u via het boekhoudprogramma ‘Rompslomp’ (waar de praktijk gebruik van maakt) eenzelfde factuur met een betaallink om de praktijk te kunnen betalen.
Omwille van de privacy zal deze factuur zo min mogelijk privacy-gevoelige informatie vermelden zoals diagnose en aard van de verrichtingen. Daarmee voldoet deze factuur niet aan de eisen van de zorgverzekeraar en kan dus niet worden gebruikt om te declareren.

Samenvattend:

– Elke maand zal u bij uw zorgverzekeraar de kosten moeten declareren met behulp van de factuur die verzonden wordt door Epos Zilos.
– Elke maand ontvangt u van Rompslomp een betaallink om de praktijk te kunnen betalen. Mocht u niet via ideal willen betalen, dan kan dat uiteraard ook via een bankoverschrijving.

Vergoeding indien u een naturapolis heeft:

Afhankelijk van uw polis wordt 55% tot 75% vergoed door uw zorgverzekeraar en dient u de rest zelf bij te betalen. U wordt geadviseerd om óók bij uw zorgverzekeraar te informeren naar de voorwaarden en het percentage dat wordt vergoed.

Vergoeding indien u een zuivere restitutiepolis heeft:

U krijgt 100% vergoed door uw zorgverzekeraar en hoeft u niets bij te betalen.
BELANGRIJK: Let hierbij erop dat enkele bepaalde verzekeraars de GGZ-kosten exclusief uitzonderen van deze 100% vergoeding en slechts 75% vergoeden! U wordt geadviseerd om óók bij uw zorgverzekeraar te informeren naar de voorwaarden en het percentage dat wordt vergoed.

Vergoeding indien u een niet-zuivere restitutie (gecombineerde) polis heeft:

U wordt geadviseerd zelf te informeren bij uw zorgverzekeraar hoeveel vergoed wordt.

Op de site van de contractvrije psycholoog vindt u een overzicht van de verschillende polissen en de hoogte van de vergoedingen per zorgverzekeraar. Klik hier voor het polis- en vergoedingenoverzicht zorgverzekeraars 2022.

psycholoog psychotherapie tarieven

Zorgprestatiemodel 2022

Onderstaande informatie over het bekostigingsysteem van de ggz is met zorg samengesteld door de LVVP en deels aangepast door de praktijk. Lees de informatie door zodat u weet welke gevolgen de invoering voor u kan hebben. Met name op het gebied van uw eigen risico, kan dit voor sommige cliënten gevolgen hebben.

Waarom een nieuw model?

Het oude bekostigingssysteem in de ggz is niet transparant. Het is voor veel cliënten moeilijk te begrijpen wat er op de factuur staat en er wordt vaak pas na meer dan een jaar een rekening gestuurd. Ook is het systeem te complex en vergt het te veel administratie van behandelaren.

Hoe werkt het zorgprestatiemodel?


Het nieuwe model voor de ggz heet het zorgprestatiemodel. De naam zegt het al: het fundament van het zorgprestatiemodel bestaat uit prestaties. Deze prestaties zijn herkenbaar voor iedereen en ze weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg. De tarieven sluiten aan op wie de behandeling uitvoert en de plek waar de behandeling plaatsvindt.

Het zorgprestatiemodel is transparant: de prestaties zijn duidelijk en overzichtelijk en zijn een feitelijke weergave van de zorg die u gekregen heeft.
De prijzen sluiten aan bij de geleverde zorg die u heeft gekregen. Factoren zoals het beroep van persoon die de behandeling uitvoert, de duur van elk consult, de plek waar de zorg plaatsvindt, wegen allemaal mee in het bepalen van de prijs voor de geleverde zorg.
Voor behandelaren betekent het nieuwe model minder administratie. Zij hoeven geen minuten meer te registreren en de regels en controles zijn eenvoudiger.
En zowel voor cliënt als voor de behandelaar is er sneller inzicht in de kosten. Daarvoor hoeft niet meer gewacht te worden tot het einde van een traject, want de prestaties zijn niet meer gekoppeld aan een langer lopend traject, maar aan een dag.  Er kan dus ook veel sneller gedeclareerd worden.

Wat verandert er op de rekening?

U kunt op de rekening van de behandelaar en op het overzicht van de zorgverzekeraar precies zien wanneer en door wie u behandeld bent en voor hoelang. De rekening bevat herkenbare informatie die u gemakkelijk kunt controleren. U krijgt de rekening ook sneller. Zo weet u eerder welke kosten zijn gemaakt en of u eigen risico moet betalen. Op de rekening staat vanaf 1 januari 2022 ook de zorgvraagtypering.

U krijgt rekeningen van uw behandelaar op basis van zorgprestaties die u bij uw zorgverzekeraar kunt declareren. U kunt deze zorgprestaties terugvinden in de digitale omgeving van uw zorgverzekeraar. Als uw eigen risico moet worden aangesproken, gebeurt dit ook op basis van zorgprestaties.

Welke prestaties kunnen er op de rekening staan?


Op de rekening staan zorgprestaties. In de vrijgevestigde setting zijn vier verschillende zorgprestaties mogelijk:

– consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt uw behandelaar wat er met u aan de hand is, welke problematiek er bij u speelt;
– consult behandeling: bij behandeling gaat u met uw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken;
– intercollegiaal overleg: als uw behandelaar het voor uw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega;
– groepsconsulten: als u groepstherapie doet (nog niet van toepassing in de praktijk);
Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van uw behandelaar (in uw geval: klinisch psycholoog) en de duur van het consult (45 of 60 minuten)
Bij groepstherapie speelt daarnaast de groepsgrootte een rol (nog niet van toepassing in de praktijk).
Er zijn aparte tarieven voor de vrijgevestigde ggz. De tarieven zijn dus anders (en vaak lager) dan de tarieven voor ggz in een instelling. De tarieven zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Wat gebeurt er met uw eigen risico?


Tot en met 31 december 2021 betaalde u één keer het eigen risico per behandeltraject (product of dbc) van maximaal 365 dagen, ongeacht de startdatum van het behandeltraject. Zie voorbeeld 1 hieronder.

Dit gaat veranderen. Vanaf 1 januari 2022 wordt voor ggz het eigen risico per kalenderjaar aangesproken. Dit is een politieke keuze. LVVP-leden kunnen hier dan ook niet voor aansprakelijk gesteld worden. Bij andere vormen van zorg gebeurt dat al langere tijd. Op het moment dat een behandeltraject over de grens van het kalenderjaar heen gaat, betaalt u voor beide jaren het eigen risico. Zie voorbeeld 2.

Voorbeeld 1

Start behandeling: 1 november 2020
Einde behandeling: 31 oktober 2021
Eigen risico: alleen het eigen risico van 2020 wordt aangesproken voor het hele behandeltraject.

Voorbeeld 2

Start behandeling: 1 mei 2021
Einde behandeling: 12 februari 2022
Eigen risico: het eigen risico van 2021 wordt aangesproken voor het deel van de behandeling dat in 2021 plaatsvindt, het eigen risico van 2022 wordt aangesproken voor het deel van de behandeling dat in 2022 plaatsvindt (van 1 januari 2022 tot en met 12 februari 2022).

De behandelaar kan u informeren over de financiële consequenties en het eigen risico in relatie tot de startdatum van de behandeling. De behandelaar mag u hierover echter niet adviseren. De behandelaar kan wel vanuit zorginhoudelijke redenen een advies geven. Als hij het belangrijk vindt dat u zo snel mogelijk start met de behandeling, dan mag hij u dat vanuit goed hulpverlenerschap adviseren. Daarbij zal hij u informeren over mogelijke financiële consequenties, maar dit speelt geen rol bij zijn advies.


Wat is zorgvraagtypering?

Elke cliënt is uniek. Maar verschillende cliënten hebben wel gemeenschappelijke kenmerken. Een diagnose moet wel gesteld worden, maar zegt weinig over hoeveel zorg iemand nodig heeft. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen cliënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen.
In de vrijgevestigde praktijk worden met name cliënten behandeld met zorgvraagtype 1 tot en met 8. De zorgvraagtypen 1 tot en met 4 worden in de generalistische basis-ggz behandeld, de zorgvraagtypen 5 tot en met 8 in de gespecialiseerde ggz.
De zorgvraagtypering wordt gedaan door de regiebehandelaar. Hiervoor gebruikt hij een vragenlijst genaamd HoNOS+. Deze vragenlijst wordt door de behandelaar zelf ingevuld aan de hand van de klachten en problemen van de cliënt.
Op basis van de antwoorden op de HONOS+ bepaalt de regiebehandelaar welk zorgvraagtype het beste bij uw klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet en dit moet ook op de factuur van de behandeling vermeld worden.
De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als het behandelplan. Het behandelplan geef weer welke behandeling er met u afgesproken wordt op grond van uw diagnose en de doelen die u samen met de behandelaar afspreekt.
Tijdens de behandeling zal uw behandelaar bij tussentijdse evaluaties opnieuw de HoNOS+ bij u afnemen. Op basis daarvan zal gekeken worden of de behandeling bijgesteld moet worden en of de behandeling wellicht beëindigd kan worden. Uiteraard gebeurt dit altijd in afstemming met u.

Disclaimer

Deze teksten bevatten slechts summiere basisinformatie over het zorgprestatiemodel. De informatie wordt in de komende tijd verder aangevuld. Meer informatie staat in de regelgeving van de NZa en op www.zorgprestatiemodel.nl. De LVVP (en de praktijk) doet (doen) haar (hun) uiterste best om u van de juiste informatie te voorzien en gaat (gaan) hierbij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te werk. Daarbij zijn wij ook weer afhankelijk van anderen. Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat de informatie onvolledig, onjuist of verouderd is. De LVVP (en  de praktijk) aanvaardt (aanvaarden) hiervoor geen aansprakelijkheid.

Klachten

Beroepscode
Alle hulpverleners – artsen, psychotherapeuten, maatschappelijk werkers – zijn gehouden aan hun eigen beroepscode. In die beroepscode is onder andere geregeld dat alles wat besproken wordt strikt vertrouwelijk behandeld wordt. Dit betekent dat informatie aan derden slechts wordt gegeven na uw schriftelijke toestemming.
Voor psychotherapeuten geldt dat zij zich dienen te houden aan de Beroepscode voor psychotherapeuten. Voor de volledige tekst van de beroepscode, wordt u verwezen naar de website van de lvvp.
Indien u een klacht heeft over de behandeling stel ik het op prijs als u dit bespreekt met mij. Komen we hier niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij het LVVP of bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Klachten

Waarneming

De praktijk heeft een samenwerkingsovereenkomst met ‘De Dennenkamp-psychologen” waarmee afspraken rondom waarneming zijn gemaakt in geval van vakantie of ziekte.
Dit betekent dat u in die periode in geval van nood bij één van hen terecht kunt. Wanneer dat is en bij wie u terecht kunt, vermeld ik mondeling als de situatie zich voordoet.

Bij noodgevallen buiten openingstijden kunt u terecht bij de huisartsenpraktijk of huisartsenpost, de spoedeisende eerste hulp, of de ggz-crisisdienst.

waarneming klinisch psycholoog psychotherapeut

Privacystatement

PRIVACYSTATEMENT Psychotherapie Praktijk Nijmegen 

BIG GZ-psycholoog, specialisatie Klinisch Psycholoog: 29054573525

BIG Psychotherapeut: 49054573516

Psychotherapie Praktijk Nijmegen, gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58445145, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens.

Dit privacystatement legt uit hoe M. v.d. Watering met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).
1. Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie M .d. Watering persoonsgegevens verwerkt:
a. (potentiële) patiënten;
b. bezoekers aan de praktijk van Psychotherapie Praktijk Nijmegen;
c. bezoekers van de websites www.psychotherapiepraktijknijmegen.nl en www.psychotherapiepraktijkmvdwatering-oosterbeek.nl;
d. deelnemers aan bijeenkomsten van Psychotherapie Praktijk Nijmegen
e. alle overige personen die met M. v.d. Watering contact opnemen of van wie M .v.d. Watering persoonsgegevens verwerkt.
2. Verwerking van persoonsgegevens
M. v.d. Watering verwerkt persoonsgegevens die:
a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
c. met toestemming van de betrokkene worden gemaakt middels een video-opname van een of meerdere sessies voor specifieke supervisie doeleinden,
d. die betrokkene zelf heeft verstrekt in de toepasing voor e-health.
3. Doeleinden verwerking
Psychotherapie Praktijk Nijmegen verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
c. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
4. Rechtsgrond
Psychotherapie Praktijk Nijmegen verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.
5. Verwerkers
Psychotherapie Praktijk Nijmegen kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Psychotherapie Praktijk Nijmegen persoonsgegevens verwerken. Psychotherapie Praktijk Nijmegen sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.
6. Persoonsgegevens delen met derden
Psychotherapie Praktijk Nijmegen deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Psychotherapie Praktijk Nijmegen deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.
7. Doorgifte buiten de EER
Psychotherapie Praktijk Nijmegen geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Psychotherapie Praktijk Nijmegen ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).
8. Bewaren van gegevens
Psychotherapie Praktijk Nijmegen bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Psychotherapie Praktijk Nijmegen hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
9. Wijzigingen privacystatement
Psychotherapie Praktijk Nijmegen kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Psychotherapie Praktijk Nijmegen gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Psychotherapie Praktijk Nijmegen te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met M. v.d. Watering door een e-mailbericht te sturen naar
Start veilig bericht
Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Psychotherapie Praktijk Nijmegen  persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met M. v.d. Watering door een e-mailbericht te sturen naar
Start veilig bericht
Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

privacystatement psychotherapiepraktijk Nijmegen
error: Content is protected !!

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

Psychotherapie Praktijk Nijmegen is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Psychotherapie Praktijk Nijmegen gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: * het optimaliseren van de website * het verzamelen en analyseren van statistieken Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk.

Close