Psychotherapie Praktijk Nijmegen

Marieke van de Watering, 
Klinisch Psycholoog / Psychotherapeut


Praktijk voor psychotherapie en diagnostiek voor volwassenen, gespecialiseerde ggz.

Wie ben ik 

Mijn naam is Marieke van de Watering en ik ben ongeveer 18 jaar werkzaam geweest binnen instellingen als de (voormalige) Riagg en GGZ. In de afgelopen 6 jaar ben ik meer zelfstandig vrijgevestigd gaan werken, naast het werk in een GGZ-instellig. In 2018 ben ik geheel overgestapt naar de vrijgevestigde psychotherapie. In 2020 heb ik me, naast Nijmegen, ook in Oosterbeek gevestigd in een eigen praktijkruimte (zie: De Dennenkamp, Oosterbeek)


Ik heb veel affiniteit met persoonlijkheids- en traumagerelateerde problematiek waar ik me gaandeweg veel in verdiept heb en in gespecialiseerd heb. Als klinisch psycholoog/psychotherapeut ben ik opgeleid in verschillende therapievormen en werk ik graag met
– cognitieve gedragstherapie & Schematherapie
– Client Centered Therapie
– Psychodynamische therapie + Mentalisation Based Treatment (MBT)
– EMDR & Exposure.


Hoewel momenteel alleen individuele psychotherapie binnen de praktijk aangeboden wordt, is het streven om tevens een groepspsychotherapeutisch aanbod te gaan realiseren. Ook vormt diagnostiek een belangrijke pijler in mijn werk.


Voor mij staat het contact centraal, waarbij ik de ander graag wil begrijpen in termen van onderliggende gedachten, gevoelens, verlangen en behoeften. Binnen de therapie wordt dan ook veel aandacht besteed aan het vergroten van inzicht in uw (vaak oude) patronen van gedachten, gevoelens en gedrag in relatie tot zelf en anderen.

Daarnaast zijn empathie en een goede werkrelatie voor mij belangrijke pijlers binnen de behandeling.

– BIG-registratie GZ-psycholoog, specialisatie Klinisch   psycholoog: 29054573525

– BIG-registratie Psychotherapeut: 49054573516
– Senior Schematherapeut VsT
– Supervisor Schematherapie VsT  

– Advanced Certified Schema Therapist ISST
– Certified Individual Schema Trainer/Supervisor ISST

– Supervisor diagnostiek voor de Opleiding tot GZ-psycholoog, psychotherapeut of Klinisch Psycholoog

– MBT-basistherapeut
– Lid LVVP
– Lid NVGzP
– Lid vereniging EMDR Nederland
– Lid Vereniging voor Schematherapie VsT
– Lid NVP: kwaliteitsregister psychotherapeut
– Lid NVP: erkend leertherapeut

Behandeling

De praktijk biedt alleen behandeling binnen de Gespecialiseerde GGZ aan (GGGZ/SGGZ). Gespecialiseerde GGZ biedt zorg die niet binnen de producten van de generalistische basis GGZ kan worden gegeven.
Deze zorg is voor mensen met ingewikkelde, steeds terugkerende en/of complexe problematiek, en vaak is er sprake van meerdere problemen. De duur van de behandeling binnen de gespecialiseerde GGZ is vaak langer. U heeft een verwijzing van uw huisarts nodig voor behandeling in deze praktijk.


U kunt aan SGGZ denken:
– Wanneer u steeds dezelfde terugkerende, hardnekkige en disfunctionele patronen van denken, voelen en handelen bij uzelf herkent, waardoor u bent vastgelopen op één of meerdere levensgebieden als opleiding, werk en relaties. En u hierdoor een geruime tijd niet meer goed functioneert in het dagelijkse leven
– Wanneer u eerder in behandeling bent geweest binnen de BGGZ of SGGZ met te weinig resultaat
– Wanneer er sprake is van steeds terugkerende klachten (zoals angst of somberheid, depressie) die in verband staan met persoonlijkheidsproblematiek en/of traumagerelateerde problematiek
– Wanneer u ernstige problemen ervaart met het vertrouwen van anderen, u zich moeizaam of niet kan verbinden met anderen (hechtingsproblemen), waardoor intieme relaties niet tot stand kunnen komen of waardoor u, tegen uw wil, te sociaal geïsoleerd leeft
Binnen de SGGZ vinden, voor het belang van het psychotherapeutische proces, de behandelgesprekken wekelijks plaats.


Hoewel de praktijk wel een waarnemingsregeling kent, heeft de praktijk geen mogelijkheden om een crisisdienst aan te bieden. Wanneer u weet of denkt ook buiten de wekelijkse afspraken hulp nodig te hebben, kunt u zich beter aanmelden bij een instelling die deze zorg wél kan bieden.


Voor informatie over verschillende vormen van behandelingen, zie verder bij onderstaande links:

wat is Schematherapie?
wat is MBT?
wat is EMDR?

Supervisie en Leertherapie

Naast behandeling is supervisie mogelijk op het gebied van Schematherapie voor psychologen, psychotherapeuten en psychiaters in opleiding. Ik ben geregistreerd supervisor in het Register Schematherapie, ik heb geen supervisorregistratie van de VCGT.

Daarnaast is supervisie diagnostiek mogelijk voor psychologen in opleiding.


Ik ben geregistreerd leertherapeut bij de NVP en het is mogelijk leertherapie te volgen in het kader van de BIG-opleidingen GZ-psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog.

Tarieven:
Een individuele sessie van 45 minuten: €95,00, vrijgesteld van BTW.

Werkwijze

Voor het bepalen van een behandeling is goede diagnostiek en overleg met u nodig. In de eerste twee gespreken bespreken we uw klachten en staan we stil bij (belangrijke) gebeurtenissen in uw leven. Dit is nodig om een globaal beeld te krijgen van uw klachten en de ontstaansgeschiedenis ervan. In het derde gesprek bespreek ik met u de voorlopige diagnose en het behandeladvies. Op basis daarvan kunt u een beslissing nemen.


Als klinisch psycholoog ben ik tevens opgeleid in psychologisch onderzoek. Soms is specifieker onderzoek nodig om zicht te krijgen op wat er aan de hand is en om een goed behandeladvies te kunnen geven. U kunt in de praktijk terecht voor persoonlijkheidsonderzoek. Met behulp van interviews, vragenlijsten en testen kunnen sterke en zwakke kanten binnen uw persoonlijkheid in kaart worden gebracht.

Contact en Wachttijd 

Openingstijden Nijmegen:
Maandag 08.30 – 14.00
Vrijdag 08.15 – 14.30


Adresgegevens Nijmegen:

Augustinusgebouw
Graafseweg 274, unit 2.14
6532 ZV Nijmegen
Tel.

Wachttijd Nijmegen (actualisatiedatum juni 2020):
Op dit moment kan ik helaas geen nieuwe aanmeldingen verwerken/nieuwe behandelingen starten. Check de site van de praktijk regelmatig om te zien of er weer ruimte is ontstaan.

U kunt op alle werkdagen telefonisch contact opnemen en wordt teruggebeld wanneer u een bericht inspreekt.

Start veilig bericht 

U kunt ook een versleutelde e-mail sturen via bovenstaande knop. U komt dan in de beveiligde omgeving van ZIVVER- Psychotherapiepraktijk Nijmegen. De gegevens die u dan verstrekt, worden alleen gebruikt om u een e-mail terug te sturen of (wanneer u dat aangeeft) om telefonisch contact met u op te nemen. Voor overige informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens wordt u verwezen naar mijn privacystatement.Openingstijden Oosterbeek:
Dinsdag 09.15 – 16.00
Woensdag 09.15 – 16.00
Donderdag 09.15 – 16.00


Adresgegevens Oosterbeek:
Gezondheidscentrum De Dennenkamp
Generaal Urquhartlaan 18-g, unit 1.15 (1e verdieping)
6861 GG Oosterbeek
Tel.


Wachttijd Oosterbeek (actualisatiedatum juni 2020):
Op dit moment kan ik helaas geen nieuwe aanmeldingen verwerken/nieuwe behandelingen starten. Check de site van de praktijk regelmatig om te zien of er weer ruimte is ontstaan.


U kun altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling bij een andere zorgaanbieder. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een andere zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).
Tarieven en vergoeding

Contracten
De praktijk werkt vanaf 2020 zonder contracten met zorgverzekeraars.
Meer informatie over de beweegredenen om zonder contracten met zorgverzekeraars te willen werken, en over de gevolgen voor u als client, kunt u vinden op de site:  https://contractvrijepsycholoog.nl. Hieronder staat beschreven wat dit voor u zou betekenen.

Voorschot

Omdat binnen de GGZ de bekostiging van een behandeling altijd achteraf plaatsvindt (tot maximaal 1 jaar na start behandeling als deze dan nog niet is afgerond), werkt de praktijk met maandelijkse voorschotfacturen en rekent €30,- per sessie. Deze betaalt u rechtstreeks aan mij en kunt u zelf niet meteen declareren bij uw zorgverzekeraar (immers: de declaratie en vergoeding vinden altijd achteraf plaats). Afhankelijk van uw zorgverzekering ontvangt u het bedrag aan betaalde voorschot weer terug of u zult bij moeten betalen omdat uw zorgverzekeraar niet volledig vergoedt.
Bij een restitutiepolis ontvangt u het betaalde aan voorschot volledig terug en hoeft u niets bij te betalen. Bij een naturapolis ontvang u het betaalde aan voorschot niet terug en zult u zeer waarschijnlijk nog een bedrag bij moeten betalen.

Vergoeding

Wat betekent dit voor u wanneer u een naturapolis heeft? Afhankelijk van uw polis wordt 55% tot 75% vergoed door uw zorgverzekeraar en dient u de rest zelf bij te betalen. Omdat u reeds een bedrag per maand betaalt aan voorschot, is het bedrag dat u bij de eindafrekening bij moet betalen reeds een stuk lager. Op de site contractvrijepsycholoog vindt u een overzicht van de hoogte van de vergoedingen per zorgverzekeraar. U wordt geadviseerd om óók bij uw zorgverzekeraar te informeren naar de voorwaarden en het percentage dat door uw verzekeraar wordt vergoed.
Wat betekent dit voor u wanneer u een restitutiepolis heeft? In de regel wordt 100% vergoed door uw zorgverzekeraar en hoeft u niets bij te betalen. U ontvangt het teveel betaalde aan voorschot dan weer terug van de praktijk wanneer de eindafrekening heeft plaatsgevonden. Op de site van de contractvrije psycholoog vindt u een overzicht van de hoogte van de vergoedingen per zorgverzekeraar. U wordt geadviseerd om óók bij uw zorgverzekeraar te informeren naar de voorwaarden en het percentage dat wordt vergoed.
Hoewel een restitutiepolis in premie wat duurder is dan een naturapolis is het wel raadzaam om deze te overwegen bij het kiezen van een zorgverzekering. U heeft met een restitutiepolis meer keuzevrijheid in het kiezen van een zorgverlener omdat in de meeste gevallen 100% vergoed wordt.

Klachten 

Beroepscode
Alle hulpverleners – artsen, psychotherapeuten, maatschappelijk werkers – zijn gehouden aan hun eigen beroepscode. In die beroepscode is onder andere geregeld dat alles wat besproken wordt strikt vertrouwelijk behandeld wordt. Dit betekent dat informatie aan derden slechts wordt gegeven na uw schriftelijke toestemming.


Voor psychotherapeuten geldt dat zij zich dienen te houden aan de Beroepscode voor psychotherapeuten. Voor de volledige tekst van de beroepscode, zie www.lvvp.info.

Indien u een klacht heeft over de behandeling stel ik het op prijs als u dit bespreekt met mij. Komen we hier niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij het LVVP of bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Waarneming 

Indien ik met vakantie ben of ziek word, is er vervanging geregeld met een Klinisch Psycholoog / Psychotherapeut uit de regio. Dit betekent dat u in die periode in geval van nood bij haar terecht kunt. Wanneer dat is en bij wie u terecht kunt, vermeld ik mondeling als de situatie zich voordoet.
Bij noodgevallen buiten openingstijden kunt u terecht bij de huisartsenpraktijk of huisartsenpost, de spoedeisende eerste hulp, of de ggz-crisisdienst.

Privacystatement

PRIVACYSTATEMENT Psychotherapie Praktijk Nijmegen en nevenlocatie Psychotherapie Praktijk M vd Watering, Oosterbeek.
BIG GZ-psycholoog, specialisatie Klinisch Psycholoog:
BIG Psychotherapeut:


Psychotherapie Praktijk Nijmegen (met als nevenlocatie Psychotherapie Praktijk M vd Watering, Oosterbeek), gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58445145, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens.

Dit privacystatement legt uit hoe M. v.d. Watering met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).


1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie M .d. Watering persoonsgegevens verwerkt:
a. (potentiële) patiënten;
b. bezoekers aan de praktijk van Psychotherapie Praktijk Nijmegen, en de nevenlocatie in Oosterbeek;
c. bezoekers van de websites www.psychotherapiepraktijknijmegen.nl en www.psychotherapiepraktijkmvdwatering-oosterbeek.nl;
d. deelnemers aan bijeenkomsten van Psychotherapie Praktijk Nijmegen en nevenlocatie Oosterbeek;
e. alle overige personen die met M. v.d. Watering contact opnemen of van wie M .v.d. Watering persoonsgegevens verwerkt.


2. Verwerking van persoonsgegevens

M. v.d. Watering verwerkt persoonsgegevens die:
a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
c. met toestemming van de betrokkene worden gemaakt middels een video-opname van een of meerdere sessies voor specifieke supervisie doeleinden,
d. die betrokkene zelf heeft verstrekt in de toepasing voor e-health.


3. Doeleinden verwerking

Psychotherapie Praktijk Nijmegen – Oosterbeek, M. v.d. Watering verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
c. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;


4. Rechtsgrond

Psychotherapie Praktijk Nijmegen – Oosterbeek, M. v.d. Watering verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers
Psychotherapie Praktijk Nijmegen – Oosterbeek, M .v.d. Watering, kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Psychotherapie Praktijk Nijmegen – Oosterbeek persoonsgegevens verwerken. Psychotherapie Praktijk Nijmegen – Oosterbeek, M. v.d. Watering sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.


6. Persoonsgegevens delen met derden

Psychotherapie Praktijk Nijmegen – Oosterbeek, M. v.d. Watering deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Psychotherapie Praktijk Nijmegen – Oosterbeek, M. v.d. Watering deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.


7. Doorgifte buiten de EER

Psychotherapie Praktijk Nijmegen – Oosterbeek, M. v.d. Watering geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Psychotherapie Praktijk Nijmegen – Oosterbeek, M. v.d. Watering ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).


8. Bewaren van gegevens

Psychotherapie Praktijk Nijmegen – Oosterbeek, M. v.d. Watering bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Psychotherapie Praktijk Nijmegen – Oosterbeek, M. v.d. Watering hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;


9. Wijzigingen privacystatement

Psychotherapie Praktijk Nijmegen – Oosterbeek, M. v.d. Watering kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Psychotherapie Praktijk Nijmegen en Psychotherapie Praktijk Oosterbeek, M. v.d. Watering gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen. 10. Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht Psychotherapie Praktijk Nijmegen – Oosterbeek, M. v.d. Watering te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met M. v.d. Watering door een e-mailbericht te sturen naar
Start veilig bericht

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Psychotherapie Praktijk Nijmegen – Oosterbeek, M. v.d. Watering persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met M. v.d. Watering door een e-mailbericht te sturen naar

Start veilig bericht


Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

Psychotherapie Praktijk Nijmegen is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Psychotherapie Praktijk Nijmegen gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: * het optimaliseren van de website * het verzamelen en analyseren van statistieken Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk.

Close