Welkom

op de website van Psychotherapie Praktijk Nijmegen

Op deze site vindt u informatie over de praktijk, de psycholoog en de werkwijze. De praktijk is een gespecialiseerde GGZ eenmanspraktijk, waarbinnen een BIG geregistreerd Klinisch psycholoog / psychotherapeut werkzaam is.

LVVP-visitatielogo

Gespecialiseerde GGZ biedt zorg die niet binnen de producten van de generalistische basis GGZ kan worden gegeven en waarvoor gespecialiseerde inzet nodig is. Deze zorg is voor mensen met ingewikkelde, complexe problematiek, en vaak is er sprake van meerdere problemen. De behandelingen binnen de gespecialiseerde GGZ zijn langer durend. U heeft een verwijzing van uw huisarts of bedrijfsarts nodig voor behandeling in deze praktijk.

U kunt aan gespecialiseerde GGZ denken:

• wanneer u steeds dezelfde terugkerende, hardnekkige en disfunctionele patronen van denken, voelen en handelen herkent of vermoedt bij uzelf waardoor u bent vastgelopen op één of meerdere levensgebieden als opleiding, werk en relaties. Hierdoor functioneert u geruime tijd niet goed in het dagelijks leven.

• wanneer u reeds eerder in behandeling bent geweest in de eerstelijn, generalistische of specialistische GGZ, met te weinig resultaat.

• wanneer er sprake is van steeds terugkerende klachten (bv angst en depressie) die in verband staan met persoonlijkheidsproblematiek.

• wanneer er sprake is van ernstige problemen met het vertrouwen van anderen, het zich niet of moeizaam kunnen binden aan anderen (hechtingsproblemen); waardoor intieme relaties niet tot stand kunnen komen of waardoor u, tegen uw wil, te sociaal geïsoleerd leeft.

Voor het belang van een goed psychotherapeutisch proces vinden de gesprekken, in overleg met u en de psycholoog, wekelijks plaats. Hoewel de praktijk wel een samenwerking kent met andere vrijgevestigde collega’s, heeft de praktijk geen mogelijkheden om een crisisdienst aan te bieden. Wanneer u weet of denkt ook buiten de wekelijkse afspraken hulp nodig te hebben, kunt u zich beter aanmelden bij een instelling die deze zorg wél kan bieden.